Статут

У складу са чланом 17. Закона о политичким партијама, (''СЛ ЦГ,'' бр. 021/04-16), органи: Српске народне станкеиНародне социјалистичке странке, донијели су Одлуку о спајању и уједињењу у НОВУ СРПСКУ ДЕМОКРАТИЈУ, странку са новим правним субјективитетом, која преузима сва права и обавезе субјеката који су извршили процес спајања.
На основу члана 11. Закона о политичким партијама (''СЛ ЦГ,''бр. 021/04-16) Скупштина Нове српске демократије, одржана 24. 01.2009, године у Подгорици, усвојила је 
 
СТАTУТ
НОВЕ СРПСКЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

А) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Статутом Нове српске демократије утврђују сециљеви, одређују симболи и сједиште, права и обавезе чланова, организациона структура, стицање и располагање средствима, доношење страначких аката и престанак рада.

Б) ЦИЉЕВИ СТРАНКЕ
Члан 2.
Нова српска демократија је политичка организација која се бори за принципе парламентарне демократије, за равноправност и конститутивност српског народа у Црној Гори, поштовање људских права и слобода, правну државу, ефикасну привреду и остала начела садржана у Програму.
Рад Нове српске демократије је јаван.
Јавност у раду обезбјеђује се кроз медијске наступе и сједнице органа које су, по правилу, отворене за јавност.
 
 
В)НАЗИВ, СКРАЋЕНИ НАЗИВ, ОЗНАКА И СЈЕДИШТЕ
Члан 3.
Пуно име Странке је Нова српска демократија. Скраћени назив Странке је НОВА. (у даљем тексту равноправно ће се користити и скраћени назив)
Сједиште НОВЕ је у Подгорици.
Ознака НОВЕ је плави квадрат.                                                                    Печат Странке је округлог облика. У средини печата је ознака НОВЕ. Око знака је сљедећи текст:
Нова српска демократија - Подгорица.
Крсна слава Странке је Свети Василије Острошки.
На политичким скуповима и свечаностима у организацији НОВЕ може се емитовати свечана пјесма «Боже правде». Застава НОВЕ је тробојка (црвено- плаво- бијела) . 
 
Г) ЧЛАНСТВО, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
Члан НОВЕ може бити сваки пунољетни грађанин који прихвата њен Програм и Статут и који је спреман да ради на њиховом остваривању.
Чланом НОВЕ постаје се потписивањем приступнице.
Члан 5.
Члан НОВЕ има право да учествује у остваривању програмских циљева, да бира и буде биран у страначке органе и организације, има право на потпуну заштиту у случају дискредитовања или угрожавања његових права због страначке припадности или обављања страначких послова.

Члан 6.
Члан НОВЕ има и обавезу да шири програмске идеје, да чува и унапређује њен углед, да поштује одлуке органа, да се у изборима залаже за успјех и да према својим могућностима материјално помаже Нову српску демократију.
Члан 7.
Члан НОВЕ има право да у раду органа и организација саопштава своја мишљења и политичке процјене. Због мишљења или политичког става члан Нове српске демократије не може да буде изложен било каквим санкцијама.
Члан 8.
Чланство у Новој српској демократији престаје:
 - иступањем;
 - искључењем;
 - брисањем из евиденције;
Искључење
Члан 9.
Искључење је изузетно средство престанка чланства у Новој српској демократији. Члан може бити искључен из НОВЕ у случају да:
 - учествује у политичким активностима и заступа у јавности ставове супротне Програму НОВЕ;
 - повриједи одредбе Статута НОВЕ и тиме нанесе политичку штету;
 - не извршава одлуке органа и организација НОВЕ за које је задужен или поступа супротно њима;
 - износи у јавност расправе, закључке и писани материјал са сједница органа, а није за то овлашћен.
 
Поступак о искључењу покрећу општински одбор или Предсједник НОВЕ. Одлуку о искључењу доноси Извршни одбор НОВЕ.
Одлука се доставља искљученом члану који има право жалбе Предсједништву НОВЕ у року од 15 дана. Одлука Предсједништва је коначна.

 Брисање из евиденције
  
 Члан 10.
 
 Члан НОВЕ брише се из евиденције чланства:
- ако приступи другој политичкој странци;
- ако иступа у јавности у име друге странке или организације;
- кандидује се на изборима без сагласности надлежних органа НОВЕ;
- не поштује одлуку о оснивању и саставу посланичког или одборничког клуба НОВЕ;
- не поштује одлуку надлежног органа НОВЕ о начину гласања у посланичком или одборничком клубу;
- не врши дужности које има као члан НОВЕ;

 Предлог за брисање из евиденције чланова подноси општински одбор, Извршни одбор или Предсједник НОВЕ.
 Одлуку о брисању из евиденције доноси Извршни одбор. Одлуку спроводи секретаријат НОВЕ.
 
 Д) ОРГАНИ И РАДНА ТИЈЕЛА НОВЕ
 - Скупштина;
 - Главни одбор;
 - Предсједник;
 - Предсједништво;
 - Извршни одбор;
 - Посланички клуб;
 - Политички савјет; 
 - Одбор за уставно правна питања;
 - Одбор за привреду;
 - Одбор за предузетништво;
 - Одбор за међународне односе;
 - Одбор за просвјету, науку и културу;
 - Одбор за здравство, рад и социјално старање
 
Скупштина
Члан 11.
Скупштина је највиши орган Нове српске демократије. Мандат Скупштине траје 4 (четири) године.
Скупштина може да буде редовна и ванредна. 
 Редовна Скупштина је изборна. Ванредна скупштина може бити изборна.
Ванредна Скупштина се сазива по потреби, а њен карактер (да ли је изборна или није) одређује сазивач.
Изабрани представници (у даљем тексту скупштинари) НОВЕ су:
- 250 скупштинара који се бирају пропорцинално броју освојених гласова у општинама на последњим изборима укључујући чланове ГО, ИО и посланикa у републичком Парламенту који су по функцији скупштинари НОВЕ. 
Статус скупштинара имају и сви одборници НОВЕ у скупштинама општина.
 
У случају да скупштинару у међувремену, из било ког разлога, престане чланство у странци или поднесе оставку на мјесто скупштинара, општински одбор са чије територије долази скупштинар дужан је да изабере новог.
Члан 12.
Скупштину сазивају:
 - Предсједник НОВЕ;
 - Главни одбор;
 - Више од једне трећине скупштинара.
  

Члан 13.
Рад Скупштине је пуноважан када засиједању присуствује већина укупног броја скупштинара.
 Одлуке се доносе већином гласова присутних скупштинара.
 
 
Члан 14.
 
Избори и разрешења за органе које бира и разрешава Скупштина спроводе се тајним гласањем. Све остале одлуке из своје надлежности Скупштина доноси јавним гласањем.
 Члан 15. 
 
Скупштина:
 
- усваја пословник о свом раду;
- усваја Програм и Статут;
 - усваја извјештај Главног одбора;
 - верификује мандате бираним члановима Главног одбора;
 - бира и разрешава Предсједника, замјеника предсједника и потпредсједнике;
 - одлучује о престанку рада НОВЕ;
 - одлучује о спајању НОВЕ са другом странком;
 - одлучује о промјени имена Нове српске демократије
 
Члан 16.
          Уколико Скупштина не прихвати извјештај кандидационе комисије о избору чланова Главног одбора из општинских одбора поступак се понавља у свим општинским одборима. 
У том случају Скупштина се заказује у року не дужем од 30 дана, за које вријеме постојећи органи настављају да раде у пуном капацитету.
 
Члан 17.
Предлог за разрешење Предсједника НОВЕ може поднијети Главни одбор или 1/3 скупштинара.
Предлог за разрешење замјеника Предсједника или потпредсједника може поднијети Предсједник.
 Ако се разрешење предлаже на основу првог става овог члана, Скупштина засиједа у року до 30 дана од дана усвајања предлога Главног одбора, односно 30 дана од извршеног увида Главног одбора у писани предлог 1/3 скупштинара и утврђене валидности истог.
Главни одбор
Члан 18.
Главни одбор је орган НОВЕ који између двије скупштине утврђује политику Странке у складу са одлукама Скупштине, циљевима и Програмом Нове.
Прво годишње засиједање ГО НОВЕ обавезно се сазива на Јовањдан, 20. јануара, уз организацију новогодишњег коктела.
 
Члан 19.
Мандат Главног одбора траје четири године.
Главни одбор чине:
 - Предсједник, замјеник предсједника, потпредсједници и чланови Предсједништва у проширеном саставу и портпарол Странке;
 - седамдесет чланова чије мандате је верификовала Скупштина НОВЕ;
 - посланици НОВЕ у Скупштини Црне Горе;
 - предсједници општинских одбора;
 - предсједник Омладинског клуба;
 - предсједница Форума жена;
Предсједник, замјеник и потпредсједници НОВЕ су по функцији, Предсједник, односно замјеник предсједника и потпредсједници Главног одбора. 
 Главни одбор на предлог Предсједника НОВЕ може донијети одлуку да кооптира највише до 20% чланова од броја које бира Скупштина.
 Главни одбор, на предлог Предсједника НОВЕ, може кооптирати и један број чланова из иностранства, који имају иста права и обавезе чланова ГО, али не улазе уњегов кворум. 
 
Члан 20.
Чланови ГО, чији мандат верификује Скупштина, претходно се бирају, тајним гласањем, у општинским одборима. Број чланова које општински одбори бирају утврђује Главни одбор или радно тијело које ГО именује за припрему и спровођење Скупштине.
Члан 21.
         Уколико у међувремену члану Главног одбора, у складу са Статутом, престане чланство или поднесе оставку, Општински одбор који је бирао члана, дужан је у року од 30 дана од дана престанка чланства или подношења оставке да предложи новог. Мандат новоизабраног члана потврђује Главни одбор.
 
Члан 22.
Главни одбор:
 - сазива Скупштину;
 - одлучује о мјесту и времену одржавања редовне Скупштине;
 - предлаже дневни ред и Пословник о раду Скупштине;
 - утврђује број чланова Главног одбора које бирају општински одбори;
 - потврђује мандат члановима Главног одбора чији мандат није верификовала Скупштина;
 - одлучује о учествовању на изборима на свим нивоима;
 - одлучује о коалицијама на свим нивоима;
 - подноси Скупштини извјештај о раду НОВЕ у периоду између редовних скупштина;
 - утврђује предлог и измјене Статута;
 - усваја Извјештај Извршног одбора о резултатима избора;
 - бира предсједника Извршног одбора и одлучује о његовом опозиву, на предлог 1/3 чланова;
 - покреће поступак за разрешење Предсједника, замјеника Предсједника и потпредсједника, на предлог једне трећине чланова;
 - врши увид у писани предлог 1/3 скупштинара, за             разрешење Предсједника, замјеника Предсједника или потпредсједника НОВЕ, и констатује његову валидност;
 - бира и одлучује о опозиву предсједника: Политичког савјета и одбора чије предсједнике предлаже Предсједник НОВЕ, на предлог 1/3 чланова;
 - бира и опозива Надзорну и Статутарну комисију;
 - одлучује о приступању друге странке Новој српској демократији;
 - одлучује о имовини у случају спајања НОВЕ;
 - одлучује о учешћу у власти на републичком нивоу;
 - усваја изборни програм НОВЕ;
 - усваја финансијски извјештај Извршног одбора;
 - усваја извјештај Посланичког клуба;
 - усваја Пословник о свом раду.
Главни одбор одлучује о сарадњи са међународним организацијама и асоцијацијама и учлањењу НОВЕ у њих.
 
Члан 23.
Главни одбор одлучује пуноважно ако сједници присуствује већина од укупног броја чланова Главног одбора.
Гласање је јавно осим у случају покретања поступка за опозив: Предсједника, замјеника Предсједника и потпредсједника НОВЕ.
Главни одбор одлуке доноси већином гласова присутних, ако статутом није другачије уређено.
Главни одбор сазивају Предсједник НОВЕ или једна трећина чланова Главног одбора, најмање једном у три мјесеца.
 
Члан 24.
У случају да члан Главног одбора неоправдано и узастопно одсуствује са три сједнице, престаје му мандат у Главном одбору, након чега се приступа статутом предвиђеној процедури за избор новог члана.
 
Предсједник
Члан 25.
Предсједника НОВЕ, који предлаже замјеника Предсједника и потпредсједнике, на јединственој листи, бира Скупштина тајним гласањем.
Мандат Предсједника, замјеника Предсједника и потпредсједника траје четири године.
 
Члан 26.
Сваки члан НОВЕ има право да истакне кандидатуру за предсједника. Кандидат за Предсједника НОВЕ дужан је да предложи програмску платформу, замјеника и потпредсједнике, мандатара за састав Извршног одбора, предсједника Политичког савјета, предсједнике одбора за Устав и правни систем, Одбора за привреду, Одбора за предузетништво,Одбора за просвјету, науку и културу, Одбора за међународне односе и предсједника Одбора за здравство, рад и социјално старање.
Кандидатура је пуноважна ако је обезбијеђена сагласност најмање 3 (три) општинска одбора.
За Предсједника НОВЕ изабран је кандидат који у првом кругу гласања освоји апсолутну већину гласова.
У случају да на изборима учествује један кандидат који није освојио апсолутну већину гласова, поступак избора се понавља са новим кандидатима.
У случају да на изборима учествује више од једног кандидата, а ни један од њих није у првом кругу гласања освојио апсолутну већину, гласање се понавља између два кандидата који су освојили највећи број гласова, а изабран је онај који освоји више гласова у другом кругу.
Избором предсједника НОВЕ изабрани су и замјеник предсједника и потпредсједници које је он предложио и усвојена је предложена програмска платформа.
 
 Члан 27.
Предсједник НОВЕ:
 - представља и заступа Нову српску демократију у земљи и иностранству;
 - руководи Странком, усклађује и надзире њено функционисање;
 - сазива и предсједава сједницама Главног одбора;
 - сазива Скупштину НОВЕ;
 - одговоран је за спровођење одлука Скупштине, Главног одбора и Предсједништва;
 - предлаже Скупштини замјеника предсједника, број потпредсједника и кандидате за потпредсједнике и одређује послове које ће извршавати потпредсједници;      
 - предлаже Главном одбору мандатара за састав Извршног одбора;
 - предлаже Главном одбору предсједника Политичког савјета, предсједника Одбора за Устав и правни систем, предсједника Одбора за привреду, предсједника Одбора за предузетништво, предсједника Одбора за просвјету, науку и културу, предсједика Одбора за међународне односе и предсједника Одбора за здравство, рад и социјално старање.
 - покреће пред Скупштином поступак за разрешење замјеника предсједника и потпредсједника;
 - покреће пред Главним одбором поступак за опозив предсједника    Извршног одбора, предсједника Политичког савјета и предсједнике осталих одбора;
 - именује предсједника Клуба посланика;
 - именује портпарола Странке; 
 - предлаже Предсједништву посланичку листу;
 - формира кадровске листе за републичке органе власти;
 - са кадровске листе предлаже Предсједништву листу појединаца за органе власти;
 - предлаже доношење одлуке о коалицијама;
 - предлаже изборни програм;
 - предлаже састав Надзорне и Статутарне комисије;
 - именује шефа кабинета и сараднике у кабинету предсједника;
 - У посебним околностима сазива сједнице свих органа и тијела НОВЕ;
 - подноси извјештај Главном одбору и Скупштини;
 - даје пуномоћје за заступање пред судом или другим органима.

 Предсједништво
  
 Члан 28.
  Предсједник, замјеник предсједника, потпредсједници, предсједник Клуба посланика, предсједник Извршног одбора и предсједник Политичког савјета чине Предсједништво НОВЕ. Предсједништво у проширеном саставу чине и: посланици, предсједници Одбора за: устав и правни систем, за привреду, за предузетништво, за просвјету, науку и културу, за међународне односе и здравство, рад и социјално старање, предсједница Предсједништва Форума жена и предсједник Предсједништва Клуба младих.
 
 Члан 29.
 Предсједништво:
 
- води политику у складу с одлукама Скупштине и Главног одбора;
- одлучује о коначној изборној листи на предлог Предсједника;
- даје сагласност на измјене у саставу Извршног одбора НОВЕ;
- даје сагласност на избор чланова Политичког савјета и Одбора чије предсједнике предлаже Предсједник НОВЕ;   
- разрешава члана Политичког савјета, члана Одбора за Устав и правни систем, Одбора за привреду, Одбора за предузетништво, Одбора за просвјету науку и културу, Одбора за међународне односе и Одбора за здравсство, рад и социјално старање;
- потврђује одлуку Извршног одбора о именовању општинског Одбора и предсједника општинског одбора у општинама гдје је распуштен општински одбор;
- потврђује одлуку Извршног одбора о искључењу члана НОВЕ;
- потврђује предложену листу кандидата за републичке органе власти;
- активира депоноване оставке посланика када дође до грубог кршења посланичких обавеза;
 
 Сједнице предсједништва сазива предсједник НОВЕ најмање једном у три мјесеца.
 Сједницама предсједава предсједник НОВЕ, а у његовом одсуству замјеник предсједника или потпредсједник којега овласти Предсједник. 
  
 Извршни одбор
 Члан 30.
  
Извршни одбор је извршно-политички орган НОВЕ.
Извршни одбор учествује у стварању и спровођењу политике и спроводи одлуке Предсједништва и Главног одбора.
 
Члан 31.
Извршни одбор чине предсједник и 22 члана.
Мандатар Извршног одбора предлаже Главном одбору највише два потпредсједника (из реда чланова) и чланове Извршног одбора.
Извршни одбор је изабран ако мандатар добије подршку Главног одбора.
Ако мандатар није добио подршку Главног одбора тада други мандатар, предложен од предсједника НОВЕ, предлаже нови састав Извршног одбора.
Извршни одбор у проширеном саставу чине и предсједници општинских одбора.
Иницијативу за опозив предсједника Извршног одбора покрећу Предсједник НОВЕ или Главниодбор.
 
Члан 32.
Извршни одбор:
 - усклађује и надзире рад страначких организација;
 - доноси правилник о раду регионалних одбора;
 - организује изборне штабове на свим нивоима;
 - реализује програм изборне кампање;
 - доноси одлуке о организовању, ширењу НОВЕ и формирању општинских одбора;
 - доноси одлуку о распуштању општинских одобора;
 - разрешава предсједнике општинских одбора у случају грубе повреде Статута, права и обавеза;
 - именује општински одбор и предсједника општинског одбора у општинама гдје је распуштен општински одбор, до стицања статутарних услова за избор новог одбора; 
 - по потреби сазива скупштине општинских одбора;
 - утврђује број скупштинара скупштина општинске организације; 
 - у складу са препорукама Предсједништва утврђује принципе регионалног организовања у Новој српској демократији;
 - доноси одлуку о искључењу из НОВЕ;
 - усваја програм рада кандидата за предсједника општинског одбора;
 - верификује представнике НОВЕ у органима локалне власти;
 - верификује одборничку листу;
 - усваја Статут Клуба младих НОВЕ и даје сагласност на избор његовог предсједника предсједништва;
 - усваја Статут Форума жена НОВЕ и даје сагласност на избор предсједнице предсједништва Форума;
 - прати и усмјерава рад одборника и одборничких клубова;
 - активира депоноване оставке одборника када дође до грубог кршења одборничких обавеза; 
 - планира и организује политичке скупове;
 - уз сагласност Предсједника НОВЕ располаже финансијским средствима ;
 - води централну евиденцију чланства кроз картотеку и у електронској форми;
 - расправља о свим битним питањима везаним за рад НОВЕ и даје мишљење и предлоге Предсједнику и Предсједништву;
 - организује секретаријат Странке и друге одговарајуће службе за обављање стручних, административних и финансијских послова и именује директорате;
 - оснива и распушта стручне службе;
 - оснива клубове у којима се обављају нелукретивне дјелатности (добротворне приредбе, донаторске вечери и тд.)
 - доноси Пословник о свом раду.
 - доноси пословник о раду општинских и регионалних одбора;

 Члан 33.
Предсједник Извршног одбора:
 - предлаже Главном одбору програм рада и обавјештава га о саставу Извршног одбора;
 - уз сагласност Предсједништва, врши измјене у саставу Извршног одбора;
 - предлаже руководиоце служби;
 - сазива сједнице Извршног одбора, предлаже дневни ред и предсједава сједницама;
 - одобрава отварање жиро рачуна и израду печата органима локалне организације;
 - одређује лице за преузимање печата, документације и имовине распуштене локалне организације НОВЕ.
  
 Члан 34.
Извршни одбор пуноважно одлучује ако сједници присуствује више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова.
Извршни одбор се састаје најмање једном мјесечно.
 
 Ђ) Политичка тијела
 
 Члан 35.
  
 Посланички клуб
  
Посланици НОВЕ су изабрани страначки представници на изборима за Скупштину Републике Црне Горе. У републичкој Скупштини посланици НОВЕ дјелују кроз јединствени посланички клуб. 
Посланички клуб доноси одлуке већином гласова. 
Посланички клуб Главном одбору подноси шестомјесечни извјештај о раду.
Посланици имају право да, приликом кандидовања, Предсједнику НОВЕ депонују своје неопозиве оставке. Депоноване оставке активира Главни одбор у случајевима грубог кршења посланичких обавеза. 
Посланички клуб представља НОВУ у Скупштини Црне Горе, креира законодавну политику, предлаже законе и друге акте који су неопходни за спровођење програмских циљева НОВЕ и у општем су интересу грађана.
Предсједник Клуба посланика координира рад посланика НОВЕ у скупштинским одборима, њихов радни ангажман на сједницама пленума и обезбјеђује пуно јединство Клуба приликом гласања, а у складу са програмским одредницама и одлукама органа НОВЕ.
Предсједник Клуба посланика потврђује учешће посланика НОВЕ у парламентарним делегацијама, у посебним радним тијелима Скупштине или у тијелима која се формирају за међупарламентарну сарадњу.
 Предсједник Клуба одговоран је за функционисање администрације Клуба посланика и остваривање њихових права и обавеза.  

 
 Политички савјет
 Члан 36.
 
Политички савјет има 5 (пет) чланова:
 - предсједник Савјета, уз сагласност Предсједништва НОВЕ, именује чланове Савјета;
 - предсједник Савјета, уз сагласност Предсједништва НОВЕ, разрешава члана Савјета.
Политички савјет;
 -  обавља стручне послове из своје области за потребе Нове српске демократије;
 - органима НОВЕ, у складу са Програмом, даје савјете и пружа помоћ у погледу дефинисања укупне политике;
 - доноси одлуке које имају карактер препорука;
 - доноси пословник о раду Савјета;
  
 Одбор за Устав и правни систем
 Члан 37. 
Одбор за Устав и правни систем има 5 (пет) чланова:
 - предсједник Одбора за Устав и правни систем, уз сагласност Предсједништва НОВЕ, именује чланове Одбора.
 - предсједник Одбора, уз сагласност Предсједништва, разрешава члана Одбора.
 Одбор за уставни и правни систем;
 -обавља стручне послове из своје области за потребе Нове српске демократије;
 -органима НОВЕ, у складу са Програмом, даје савјете и пружа помоћ у дефинисању политике; 
 -доноси одлуке које имају карактер препорука;
 -доноси пословник о раду Одбора.
 
  Одбор за привреду
 Члан 38. 
 Одбор за привреду има 5 (пет) чланова:
 -Предсједник Одбора за привреду, уз сагласност Предсједништва НОВЕ, именује чланове Одбора. 
 -предсједник Одбора, уз сагласност Предсједништва, разрешава члана Одбора.
 Одбор за привреду;
 -обавља стручне послове из своје области за потребе Нове српске демократије;
 -органима НОВЕ пружа помоћ у погледу утврђивања укупне привредне политике, финансијске стратегије и обезбјеђивања извора финансирања;
 -доноси пословник о раду Одбора;
 
Одбор за предузетништво
Члан 39. 
Одбор за предузетништво има 5 (пет) чланова:
 -Предсједник Одбора за предузетништво, уз сагласност Предсједништва НОВЕ, именује чланове Одбора. 
 -предсједник Одбора, уз сагласност Предсједништва, разрешава члана Одбора.
 Одбор за предузетништво;
 -обавља стручне послове из своје области за потребе Нове српске демократије;
 -органима НОВЕ пружа помоћ у погледу утврђивања укупне предузетничке политике;
 -доноси пословник о раду Одбора;
  
Одбор за просвјету, науку и културу
Члан 40.
Одбор за просвјету, науку и културу има 5 (пет) чланова:
 - Предсједник Одбора за просвјету, науку и културу, уз сагласност Предсједништва НОВЕ, именује чланове Одбора. 
 - предсједник Одбора, уз сагласност Предсједништва, разрешава члана Одбора.
Одбор за просвјету, науку и културу:
 - обавља стручне послове из своје области за потребе Нове српске демократије;
 - органима НОВЕ пружа помоћ у погледу утврђивања укупне просвјетне, научне и културне политике и даје предлоге у форми препорука;
 - доноси пословник о раду Одбора;
 
Одбор за међународне односе
Члан 41.
Одбор за међународне односе има 5 (пет) чланова:
 - Предсједник Одбора за међународне односе, уз сагласност Предсједништва НОВЕ, именује чланове Одбора. 
 - предсједник Одбора, уз сагласност Предсједништва, разрешава члана Одбора.
 Одбор за међународне односе;
 - обавља стручне послове из своје области за потребе Нове српске демократије;
 - органима НОВЕ пружа помоћ у погледу утврђивања укупне политике према европским и регионалним интеграцијама и даје предлоге у форми препорука;
 - доноси пословник о раду Одбора;
   
 
Одбор за здравство, рад и социјално старање
Члан 42.
Одбор за здравство, рад и социјално старање има 5 (пет) чланова:
 - Предсједник Одбора за здравство, рад и социјално старање, уз сагласност Предсједништва НОВЕ, именује чланове Одбора. 
 - предсједник Одбора, уз сагласност Предсједништва, разрешава члана Одбора.
 Одбор за здрвство, рад и социјално старање;
 - обавља стручне послове из своје области за потребе Нове српске демократије;
 - органима НОВЕ пружа помоћ у погледу утврђивања укупне здравствене, социјалне и политике рада.
 - доноси предлоге у форми препорука;
 - доноси пословник о раду Одбора;

Одбор за туризам пољопривреду екологију и просторно планирање
Члан 43.
Одбор за туризам, пољопривреду, екологију и просторно планирање има 5 (пет) чланова;
 - Предсједник Одбора за туризам, пољопривреду, екологију и просторно планирање уз сагласност Предсједништва Нове именује чланове Одбора.
 - Предсједник Одбора уз сагласност Предсједништва разрешава члана Одбора за туризам, пољопривреду, екологију и просторно планирање;
Одбор за туризам, пољопривреду, екологију и просторно планирање:
 - Обавља стручне послове из својих области за потребе Нове српске демократије;
 - Органима Нове пружа помоћ у погледу утврђиваања стратегије развоја туристичке привреде, пољопривредне производње, унапређења еколошких стандарда и просторног планирања,
 - Даје предлоге у форми препорука,
 - Доноси Пословник о раду одбора.


Е) ПОСЕБНА ТИЈЕЛА
Клуб младих
Члан 44.
 
У оквиру НОВЕ организује се Клуб младих као добровољна организација чланова млађих од 30 година.
Клуб младих активно учествује у свим програмским акцијама које организује НОВА.
Општински одбор оснива општински Клуб младих.
Општински одбори, у складу са одлуком Извршног одбора, делегирају представника за Предсједништво Клуба младих на републичком нивоу. Предсједника Предсједништва Клуба бирају представници општинских одбора, уз сагласност Извршног одбора.
Предсједник Клуба младих је, по функцији, члан Главног одбора, а предсједници општинских клубова младих су, по функцији, чланови општинских одбора.
 
 
Форум жена
  
Члан 45.
 
НОВА има Форум жена, добровољну организацију својих чланица. Форум активно учествује у политичком животу НОВЕ и има за циљ стварање амбијента за што значајније учешће жена у политици.
Форум промовише начела родне равноправности. Општински одбори, у складу са одлуком Извршног одбора, оснивају општинске организације Форума жена. Општински одбори, у складу са одлуком Извршног одбора, делегирају представницу за Предсједништво Форума жена на републичком нивоу. Предсједницу Предсједништва Форума жена бирају представнице општинских одбора уз саглсност Извршног одбора.
Предсједница Предсједништва Форума жена је, по функцији, члан Главног одбора, а предсједнице општинских форума жена су, по функцији, чланови општинских одбора..
 
Надзорна комисија
Члан 46.
Надзорна комисија обавља послове контроле прихода и расхода НОВЕ.
Надзорна комисија има 5 чланова које бира Главни одбор, изван свог састава.
Надзорна комисија је дужна да о свим неправилностима извијести Предсједника и ГО.

Статутарна комисија
Члан 47.
Статутарна комисија учествује у припреми предлога за измјене и допуне Статута и, у форми мишљења, тумачи Статут и статутарност општих аката НОВЕ.
Статутарну комисију бира Главни одбор. Статутарна комисија броји 5 чланова, који морају бити дипломирани правници.
Статутарна комисија подноси извјештај Главном одбору. 
 

Ж) ОРГАНИЗАЦИЈЕ НОВЕ
Члан 48.
НОВА је организована по територијалном принципу. Територијални принцип остварује се кроз: мјесне, општинске, градске и регионалне одборе. Чланови НОВЕ припадају одговарајућој организацији, према мјесту пребивалишта. Евиденцију чланства, кроз картотеку и у електронској форми, воде општински одбори. Централну евиденцију чланства води Извршни одбор.
Члан 49.
                  Мјесне организације се оснивају за дио територије једне општине, по правилу за подручје мјесне заједнице. Општинске организације се оснивају за територију једне општине. Општинска организација, у граду који у свом саставу има више општина, може се основати и за подручје једне градске општине, уколико Извршни одбор процијени да је то политички оправдано. У том случају општинска организација градске општине има иста права и обавезе као и остале општинске организације. 
Регионалне организације формирају се у случају регионализације Републике или у посебним околностима које процјењује Извршни одбор. Принцип регионалног организовања и надлежности прописује Извршни одбор.
                  
Општинска организација
Члан 50.
Општинску организацију чине сви чланови НОВЕ у одређеној општини.
Највиши орган општинске организације је скупштина.
Скупштину организације сазива предсједник општинског одбора, општински одбор, 1/3 мјесних одбора, 1/3 чланства општинске организације или Извршни одбор НОВЕ.
Начин избора и број представника скупштине општинске организације утврђује Извршни одбор НОВЕ.
Скупштина општинске организације пуноважно одлучује када засиједању присуствује већина представника.
Скупштина одлучује већином присутних чланова. 
Скупштина општинске организације:
 - доноси план рада општинске организације;
 - бира чланове општинског одбора;
 - усваја извјештај о раду и о финансијском пословању општинског одбора између двије скупштине;
  
 Општински одбор
  
 Члан 51.
 Општински одбор НОВЕ руководи радом општинске организације између двије Скупштине .
 Општински одбор се оснива у општини у којој има најмање 50 чланова НОВЕ. У изузетним случајевима, Извршни одбор НОВЕ може одлучити да тај број буде и мањи.
Општински одбор чине:
 - предсједник и потпредсједници 
 - чланови изабрани на скупштини организације;
 - чланови Главног одбора из те организације;
 - одборници; 
 - кооптирани чланови ( до 20% од броја изабраних чланова);
 - предсједник о пштинског Клуба младих;
- предсједница општинског Форума жена.
 
Општински одбор одлучује простом већином гласова, изузев у Статутом предвиђеним ситуацијама.
Сједницу Општинског одбора сазивају предсједник одбора, 1/3 чланова одбора или Извршни одбор НОВЕ, најмање једном у 2 (два) мјесеца.
Мандат општинског одбора је 4 године. 
У случају да члан Општинског одбора неоправдано одсуствује узастопно са три сједнице, престаје му мандат у општинском одбору.
Члан 52.
Општински одбор има свој печат.
Печат општинског одбора је округлог облика са ознаком НОВЕ у средини, по чијем ободу је кружно уписано име Нове српске демократије и име општинског одбора.
 
 Члан 53.
Општински одбор:
 - ради на ширењу организације, идеја и популаризацији Програма НОВЕ на територији општине;
 - спроводи политику и одлуке НОВЕ и одговара за њихову реализацију;
 - обавезан је да обави све послове које му повјери Извршни одбор НОВЕ;
 - бира предсједника и потпредсједнике Општинског одбора чији програм рада је одобрен од стране Извршног одбора НОВЕ; 
 - сједницу општинског одбора на којој се бира предсједник општинског одбора сазива и њоме предсједава најстарији члан општинског одбора;
 - разрешава предсједника општинског одбора;
 - разрешава потпредсједнике на предлог предсједника;
 - бира и разрешава предсједника општинског Извршног одбора, на предлог предсједника Општинског одбора; 
 - бира Извршни одбор из реда чланова Општинског одбора, уколико Општински одбор броји више од 30 чланова;
 - спроводи изборне активности у изборној кампањи и одговоран је за њихову реализацију;
 - води финансијско пословање одбора;
 - бира скупштинаре за Скупштину НОВЕ;
 - бира чланове Главног одбора НОВЕ, тајним гласањем, чији мандат верификује Скупштина НОВЕ;
 - оснива и распушта мјесне одборе, односно, именује и разрешава повјеренике ако није у могућности да формира мјесни одбор;
 - разматра извјештај одборничког клуба и доставља га Извршном одбору НОВЕ на усвајање;
 - прати рад одборника и отоме редовно извјештава 
Извршни одбор НОВЕ;
 - води евиденцију чланства, кроз картотеку и у електронској форми;
 - сачињава листу кандидата за одборнике и доставља је Извршном одбору НОВЕ на верификацију;
 - бира представнике за локалну власт у којој учествује НОВА и доставља је Извршном одбору НОВЕ на верификацију;
 - разрешава Извршни одбор Општинског одбора;
 - оснива и распушта општински Клуб младих;
 - оснива и распушта општински Форум жена;
  
 Избор и разрешење предсједника општинског одбора
  
 Члан 54.
 Кандидат за предсједника општинског одбора обавезан је да предложи свој програм рада. Програм у писаној форми мора бити достављен Извршном одбору НОВЕ најкасније 7 (седам) дана прије одржавања изборне сједнице;
 Кандидат чији програм није одобрен од стране Извршног одбора не може се кандидовати за предсједника Општинског одбора.
 Предсједник предлаже своје потпредсједнике - највише три.
 О кандидату за предсједника и потпредсједнике гласа се у цјелини. 
 Ако се кандидује више од једног кандидата за функцију предсједника, на гласачком листићу се жребом одређује редослед. 
 Кандидат који у првом кругу гласања добије апсолутну већину гласова Општинског одбора изабран је за предсједника Општинског одбора. Ако у првом кругу ни један од кандидата не добије апсолутну већину у други круг пролазе два кандидата са највећим бројем гласова. Ко у другом кругу добије више гласова изабран је за предсједника Општинског одбора.
 Мандат предсједника Општинског одбора траје четири године а     
 може престати и прије истека времена на које је биран:
 - оставком; 
 - разрешењем од стране Општинског одбора;
 - разрешењем од стране Извршног одбора.
 
 Разрешење може покренути:
 - 1/3 чланова општинске организације;
 - 2/3 чланова општинског одбора.
 
 
 Када разрешење покрећу чланови општинске организације или Општинског одбора, о томе у форми дописа, најкасније 3 (три) дана пред сједницу на којој ће се одлучивати мора бити обавијештен Предсједник Извршног одбора НОВЕ. О разрешењу се гласа тајно. Предсједник је разријешен ако за разрешење гласа апсолутна већина чланова Општинског одбора. Разрешењем предсједника, у овом поступку, разријешени су и потпредсједници и предсједник општинског Извршног одбора.
 
 Члан 55.
Програм рада кандидата за предсједника Општинског одбора садржи:
 
 - политичку и професионалну биографија кандидата;
 - свеобухватни четворогодишњи план рада и развоја инфраструктуре НОВЕ на територији општине;
 
 
Мјесна организација
Члан 56.
         Мјесна организација бира свој мјесни одбор у складу са Статутом и одлуком надлежног општинског одбора и Извршног одбора НОВЕ. Мјесни одбор обавља послове повјерене му од општинског одбора којему припада. Мјесни одбор има најмање 7 (седам) чланова (на сеоском подручју најмање 3). Мјесни одбор бира предсједника, који о раду мјесног одбора извјештава општински одбор.Предсједници мјесних одбора који нијесу изабрани у општински одбор учествују у раду општинског одбора без права гласа.

З) ПРИХОДИ НОВЕ И ЗАПОСЛЕНИ
Члан 57.
Приходи НОВЕ су:
 - мјесечна примања у складу са законом о финансирању политичких партија и другим одговарајућим законима;
 - добровољни доприноси посланика и свих чланова Нове српске демократије који су именовани на плаћене функције у представничким органима;
 - прилози чланова и симпатизера НОВЕ;
- спонзорства и донације;
- остали законски извори.
Средствима НОВЕ, уз сагласност Предсједника НОВЕ, располаже и о њиховом коришћењу одлучује Извршни одбор НОВЕ. 
Члан 58.
Директори, шефови стручних служби, секретари и предсједници комисија које оснива Извршни одбор НОВЕ могу бити професионално ангажовани.
 
Члан 59.
Систематизацију радних мјеста у администрацији НОВЕ утврђује Извршни одбор. 

И) ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
 Члан 60.
Рад НОВЕ престаје одлуком Скупштине НОВЕ, на предлог Главног одбора или предсједника НОВЕ.
За одлуку о прстанку рада НОВЕ мора гласати најмање 2/3 скупштинара. 
У случају престанка рада НОВЕ, сва имовина прелази у власништво Српске Православне Цркве.

Члан 61.
Овај Статут мијења се одлуком Скупштине Нове српске демократије.
Предлог за измјену Статута, односно доношење новог може поднијети:
 -1/3 скупштинара;
 - Главни одбор;
 - Предсједник.
Члан 62.
Измјене Статута НОВЕ које подразумијевају евентуално усклађивање са Законом о политичким партијама, може извршити и Предсједништво НОВЕ уз накнадну сагласност Главног одбора.
Члан 63.
Овај Статут ступа на снагуданом доношења.Датум:
Close
Close