ОО Подгорица: Радоњић: Сухих није хтио да одложи сједницу

 Иако на са­стан­ку ше­фо­ва клу­бо­ва од­бор­ни­ка са Ђор­ђем Су­хи­хом, пред­сјед­ни­ком Скуп­шти­не Глав­ног гра­да, ни­је од­лу­че­но да ли ће се сјед­ни­ца за­ка­за­на за 6. ок­то­бар од­ло­жи­ти по за­хтје­ву од­бор­ни­ка Де­мо­кр­та­ског фрон­та Оме­ра Шар­ки­ћа јер је за­ка­за­на у ври­је­ме пра­зно­ва­ња Кур­бан Бај­ра­ма, ка­сни­је по­под­не из Глав­ног гра­да сти­гла је ин­фор­ма­ци­ја да се да­тум сјед­ни­це не­ће по­мје­ра­ти.

Пред­сјед­ник од­бор­нич­ког клу­ба ДФ-а Го­ран Ра­до­њић ка­зао је да на са­стан­ку, иако је то оче­ки­вао ни­је ри­је­ше­но пи­та­ње од­ла­га­ња сјед­ни­це за­ка­за­не на дан ко­ји је за при­пад­ни­ке ислам­ске вје­ро­и­спо­ви­је­ри по за­ко­ну не­рад­ни.
- Ипак, оче­ки­вао сам да сјед­ни­ца бу­де од­ло­же­на јер по за­ко­ну при­пад­ни­ци ис­лам­ске вје­ро­и­спо­ви­је­сти има­ју три не­рад­на да­на те ње­но нео­д­ла­га­ње зна­чи кр­ше­ње за­ко­на. Де­мо­крат­ски је и ко­рект­но иза­ћи у су­срет на ова­кав за­хтјев од­бор­ни­ка – ре­као је Ра­до­њић.
 
 
(ДАН, 02. 10. 2014.)Датум: 08.10.2014
Close
Close