Вучуровић: Власт благонаклоно 
                 гледа на наставак великоалбанског пројекта

Вучуровић: Власт благонаклоно гледа на наставак великоалбанског пројекта

По­во­дом оби­ље­жа­ва­ња не­за­ви­сно­сти Ал­ба­ни­је и Да­на ал­бан­ске за­ста­ве, у Ти­ра­ни је фор­ми­ра­на Уни­ја ал­бан­ских оп­шти­на у ре­ги­о­ну, чи­ји је дио и Ул­цињ. По­ред ал­бан­ске пре­сто­ни­це и нај­ју­жни­је цр­но­гор­ске оп­шти­не, ту уни­ју чи­не још При­шти­на, Те­то­во и Пре­ше­во. 

Ка­ко је ја­вио ти­ран­ски Топ че­нел, а пре­ни­је­ла аген­ци­ја МИА, по­ве­зи­ва­ње тих пет оп­шти­на зва­нич­но има за циљ утвр­ђи­ва­ње ме­ха­ни­за­ма ме­ђу­соб­не са­рад­ње у обла­сти ур­ба­ни­зма, жи­вот­не сре­ди­не, кул­ту­ре, ин­ве­сти­ци­ја и ино­ва­ци­ја.

Спо­ра­зум о са­рад­њи пот­пи­са­ли су Ер­јон Ве­љак, Спенд Ах­ме­ти, Те­у­та Ари­фи, На­зиф Цун­гу и Шћи­прим Ари­фи, гра­до­на­чел­ни­ци Ти­ра­не, При­шти­не, Те­то­ва, Ул­ци­ња и Пре­ше­ва.

Упр­кос то­ме што је овај про­је­кат фор­мал­но ока­рак­те­ри­сан као до­при­нос ре­ги­о­нал­ној са­рад­њи, дио ме­ди­ја у ре­ги­о­ну ју­че је отво­рио пи­та­ње да ли се ра­ди о то­ме или се на ма­ла вра­та уво­ди ве­ли­ко­ал­бан­ски про­је­кат. 

По­сла­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Јо­ван Ву­чу­ро­вић сма­тра да је ово сиг­нал да цр­но­гор­ски ре­жим на­ста­вља бла­го­на­кло­но да гле­да на ве­ли­ко­ал­бан­ске аспи­ра­ци­је, од­но­сно на по­те­зе ко­ји се у окви­ру ово­га про­јек­та по­вла­че пр­во из Ти­ра­не, а он­да пре­но­се на ре­ги­он – Цр­ну Го­ру, Ср­би­ју и Ма­ке­до­ни­ју. 

"Што се ти­че Цр­не Го­ре, већ го­ди­на­ма тра­је ћу­та­ње на ова­кве, мо­же се ре­ћи, ин­ци­дент­не си­ту­а­ци­је, што се мо­же по­сма­тра­ти и као дио пред­ре­фе­рен­дум­ског до­го­во­ра из­ме­ђу ал­бан­ских по­ли­ти­ча­ра и Ми­ла Ђу­ка­но­ви­ћа, али и као дио ра­зних кри­ми­нал­них ди­ло­ва вр­ха цр­но­гор­ског ре­жи­ма и ал­бан­ских по­ли­ти­ча­ра из ју­жне срп­ске по­кра­ји­не. Под­сје­ћа­мо да цр­но­гор­ски ре­жим ни­је ре­а­го­вао ни ка­да су са не­ких ва­жних по­ли­тич­ких и кул­тур­них адре­са у Ти­ра­ни сти­за­ле ди­рект­не при­јет­ње по те­ри­то­ри­јал­ни ин­те­гри­тет Цр­не Го­ре и по­зи­ви на одва­ја­ње ди­је­ла на­ше те­ри­то­ри­је. Вје­ро­ват­но нај­дра­стич­ни­ји при­мјер је ди­вља­ње ал­бан­ских екс­тре­ми­ста од при­је не­ко­ли­ко мје­се­ци, ка­да су пот­пу­но нео­ме­та­ни по­ба­да­ли ал­бан­ска оби­љеж­ја ду­бо­ко уну­тар те­ри­то­ри­је Цр­не Го­ре, чи­ме су хтје­ли да по­ка­жу до­кле иду гра­ни­це не­ке њи­хо­ве фан­том­ске тво­ре­ви­не", ре­као је Ву­чу­ро­вић. 

Он је под­сје­тио да цр­но­гор­ски ре­жим ни­је ре­а­го­вао на овај по­тез ал­бан­ских екс­тре­ми­ста из ју­жне срп­ске по­кра­ји­не. 

"До­ду­ше, из­о­ста­нак ре­ак­ци­је је био и оче­ки­ван, ако се има у ви­ду да је Ђу­ка­но­ви­ћев ре­жим упра­во тим екс­тре­ми­сти­ма при­знао ла­жну др­жа­ву на те­ри­то­ри­ји Ср­би­је. За­то је и ово што се да­нас де­ша­ва по­сле­ди­ца те срам­не од­лу­ке ко­јом су охра­бре­ни они ко­ји про­па­ги­ра­ју иде­ју та­ко­зва­не при­род­не или ве­ли­ке Ал­ба­ни­је, а јед­на та­ква иде­ја ди­рект­но угро­жа­ва мир у ре­ги­о­ну јер ата­ку­је на дје­ло­ве те­ри­то­ри­је Цр­не Го­ре, Ср­би­је и Ма­ке­до­ни­је", ука­зао је Ву­чу­ро­вић.
 
(ДАН, 29.11.2016.)Датум: 29.11.2016
Close
Close