ДФ за свој рад одговара
               само онима од којих смо добили повјерење

ДФ за свој рад одговара само онима од којих смо добили повјерење

Опо­зи­ци­о­ни по­сла­ни­ци не­ће уче­ство­ва­ти у фор­ми­ра­њу скуп­штин­ских од­бо­ра, ни­ти ће од­ре­ђи­ва­ти сво­је пред­став­ни­ке у њи­ма, јер бој­ко­ту­ју пар­ла­мент због не­ре­гу­лар­них пар­ла­мен­тар­них из­бо­ра, ка­зао је за „Дан“ по­сла­ник Де­мо­крат­ског фрон­та Јо­ван Ву­чу­ро­вић ко­мен­та­ри­шу­ћи не­дав­ни по­зив опо­зи­ци­о­ним пар­ти­ја­ма да де­ле­ги­ра­ју кан­ди­да­те за пред­сјед­ни­ке и чла­но­ве скуп­штин­ских рад­них ти­је­ла.

– По­сла­ни­ци, као ни од­бор­ни­ци у ло­кал­ним пар­ла­мен­ти­ма, ни­је­су за­по­сле­на ли­ца код пред­сјед­ни­ка Скуп­шти­не или ше­фо­ва од­бо­ра. Они су се на из­бо­ри­ма кан­ди­до­ва­ли да од­го­ва­ра­ју за свој рад са­мо они­ма од ко­јих су до­би­ли по­вје­ре­ње. Пре­ма то­ме, Де­мо­крат­ски фронт се по­на­ша она­ко ка­ко од нас зах­ти­је­ва­ју на­ши по­сло­дав­ци – гра­ђа­ни ко­ји су нас гла­са­ли. Суд­би­на По­зи­тив­не Цр­не Го­ре, чи­ји се пред­сјед­ник не­дав­но хва­лио ка­ко је нај­ви­ше за­ко­на из­гла­са­но у је­ди­ни­ци вре­ме­на док је он пред­сје­да­вао Скуп­шти­ном и ка­ко је та­да пред­ло­жен огро­ман број аманд­ма­на, за­вр­ши­ла се та­ко што су њи­хо­ви по­сло­дав­ци – гра­ђа­ни, они ко­ји су их про­шли пут уве­ли у пар­ла­мент, ово­га пу­та од­лу­чи­ли да их оста­ве да­ле­ко од за­ко­но­дав­ног до­ма – ре­као је Ву­чу­ро­вић.

Ка­ко је до­дао, ло­ги­ка ко­јом се во­ди ДПС пре­ма за­по­сле­ни­ма у „Во­ли­ју” или „Бе­мак­су” не мо­же се при­ми­је­ни­ти на Скуп­шти­ну, „иако би не­ки то ве­о­ма ра­до же­ље­ли”.
 
– По­ку­шај ове јеф­ти­не про­па­ган­де ве­за­но за „не­за­ра­ђе­не“ пла­те, уче­ство­ва­ње у ра­ду Скуп­шти­не и пар­ла­мен­тар­них ти­је­ла ор­га­ни­зо­вао је ДПС, чи­ји су нај­ви­ши функ­ци­о­не­ри по­кра­ли ми­ли­јар­де еура од гра­ђа­на Цр­не Го­ре. А то ко­ли­ко власт ува­жа­ва Скуп­шти­ну по­ка­зу­је и чи­ње­ни­ца да су но­вац гра­ђа­на пр­вен­стве­но тро­ши­ли на ску­по­цје­на зда­ња у ко­ја су смје­сти­ли Вла­ду – пре­ми­је­ра и ми­ни­стре, АНБ, Упра­ву по­ли­ци­је, док је пар­ла­мент смје­штен у ста­ру, тро­шну, не­у­слов­ну згра­ду, ко­ју су, пре­ма не­ким ин­фор­ма­ци­ја, ових да­на оку­пи­ра­ли па­цо­ви – ис­та­као је Ву­чу­ро­вић. 
 
(ДАН, 08. 12. 2016.)Датум: 08.12.2016
Close
Close