Програм

НОВЕ СРПСКЕ ДЕМОКРАТИЈЕ (НСД)ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ НОВЕ СРПСКЕ ДЕМОКРАТИЈЕ


Слободно друштво. Градимо отворено друштво. Поштујемо људско достојанство, слободу, једнакост. Боримо се за правду, демократију, толеранцију, владавину закона, солидарност између жене и мушкарца, поштoвање људских права и права која припадају мањинама. Циљеви се могу постићи само сталном борбом против социјалне неравноправности и дискриминације.

Чувамо и развијамо национални идентитет српског народа у Црној Гори. Промовишемо социјалну правду и заштиту, родну равноправност, солидарност између генерација и заштиту права дјетета. Залажемо се за јачање парламентарне демократије, за духовно-материјални препород Црне Горе, за промјену Устава у дијелу дискриминаторских норми и неодговарајућих рјешења, када је у питању државна симболика, равноправност народа и њихових језика, писама и вјера.

Међунационална равноправност-очување и развој властитог националног идентитета. Нова српска демократија се бори за равноправност српског народа у Црној Гори, његову конститутивност, пуну афирмацију националног идентитета, слободе и економских интереса, уз гарантовање права другим националним заједницама. Полазећи од чињенице да је уставноправни, социјално-економски и културно-просвјетни положај српског народа у Црној Гори угрожен, НОВА инсистира на промјени система вриједности, на међунационалној равноправности и једнакости свих грађана и народа који живе у Црној Гори. То подразумијева и борбу за пропорционалну националну заступљеност у органима државне управе и локалне самоуправе, у складу са међународним стандардима, и широку културно-просветну аутономију са гарантованим одговарајућим правима свим народима. Адекватну интеграцију српског народа на основу промишљене политике идентитета неопходно је сагледавати као дио укупног процеса регионалне интеграције. НОВА се бори за препознавање српског народа као носиоца укупних интегративних процеса у овом дијелу Европе. Овај модернизацијски и цивилизацијски циљ у потпуности се поклапа са нашим националним интересима.
Нова српска демократија залаже се за обнову рада старих и оснивање нових националних, културних и невладиних организација које ће промовисати прокламоване циљеве. Национално васпитање мора бити саставни дио образовног процеса у основној, средњој школи и предшколским установама. Оно ће се засновати на научним чињеницама и одвојено од идеолошке индоктринације и лажних историјских конструкција.

Економски развој. Динамични друштвено-економски развој Црне Горе један је од темељних интереса и програмских циљева НОВЕ. Градићемо тржиште које ће омогућити одрживост система, утемељеног на географски балансираном економском просперитету с конкурентном тржишном економијом која ће тежити пуној запослености и друштвеном напретку. Посебну пажњу посвећујемо заштити и унапређењу квалитета животне средине. Циљ је остварљив кроз економску, социјалну и територијалну кохезију. НОВА се залаже за:
Уравнотежени интерес и партнерство радника, предузетника и државе, при чему ће опште богатство бити у власништву што већег броја наших грађана;
Знање, млади људи, природна богатства - море, пољопривредно земљиште и шуме, основно је богатство нашег друштва.
Туризам, услуге и пољопривреду као основне гране развоја.
Рационално коришћење енергетског потенцијала, обнављање постојећих и изградњу нових енергетских капацитета;
Смањење увозне зависности Црне Горе;
Изградњу модерних саобраћајница, а прије свега санацију негативних последица у регионалном развоју Црне Горе, односно вишедеценијске инфраструктурне запуштености сјевера Републике.
Стамбену изградњу на тржишним принципима уз пратећу социјалну политику у тој области, која би омогућила становање и грађанима који нијесу у могућности да плаћају станарину.
Потпуну независност Централне банке уз одговарајућу законску контролу од стране Скупштине Црне Горе. Неопходно је контролисати све субјекте, без изузимања, на финансијском тржишту, и посебно банкарски систем.
Афирмацију пореске политике која ће омогућити нове инвестиције и подразумијевати предузетничку креативност.
Отварање нових радних мјеста, борбу против незапослености и подизање животног стандарда.
Запошљавање некадашњих припадника ЈНА и ВЈ и њихове пунољетне дјеце, који послије ратова од 1991-1999 имају ограничену радну способност.
Партнерство између цивилног друштва, синдиката и послодаваца.
Црну Гору као праведну државу која се посебно стара о најугроженијим слојевима друштва; пензионерима, породицама чији чланови имају тјелесно и душевно хендикепирану дјецу, особама са инвалидитетом и дјеци без родитеља.

Регионалне и европске интеграције. НОВА потенцира политичко-економске веза са Србијом, у којој живи скоро 300 хиљада држављана Црне Горе. Због природне повезаности, заједничког историјског искуства и личних, породичних и пословних веза, неопходно је оживјети економске токове који су насилно прекинути. Значајан ниво сарадње НОВА изграђује и на простору западног Балкана. Унапређење односа са БиХ и у оквиру ње посебно са Републиком Српском сматрамо једним од регионалних приоритета. Регионална повезаност и сарадња гаранција су брзог европског интегрисања. Нова српска демократија посвећена је пуноправном чланству Црне Горе у Европској унији. НОВА се противи чланству Црне Горе у Сјеверноатланском војном савезу (НАТО) и инсистира на референдумском изјашњавању грађана по овом питању.

Вјерске слободе. Традиционалне (канонске) вјерске заједнице имаће једнака права на испољавање и његовање своје духовности. Српској православној цркви припада значајно мјесто у националном васпитању и духовној обнови нашег народа. НОВА се бори за достојанство и имовинско-правни статус Митрополије Црногорско-приморске и епископија Будимљанско-никшићке, Захумско-херцеговачке и Милешевске. Истовремено, обезбиједићемо достојанство, заштиту и социјалну сигурност за свештенике Српске православне цркве и представнике осталих традиционалних вјероисповијести у Црној Гори.

Академске слободе. Гарантујемо независност Универзитету, а у потпуности ћемо осигурати да умјетност и научна истраживања буду ослобођена свих ограничења уз пуно поштовање академских слобода.

Образовање. Сваком човјеку, без ограничења, гарантујемо право на образовање и право на професионалну и трајну обуку. Ово право укључује да без дискриминације и под једнаким условима свако има могућност на бесплатно основно и средње образовање. Више и високо образовање подједнако је доступно свакоме према његовим способностима и жељама које неће бити умањене његовим/њеним социјалним, економским или географским положајем. Свим родитељима, под једнаким условима, омогућићемо да својој дјеци гарантују образовање и школовање које ће бити усаглашено с њиховим религиозним, филозофским и педагошким убјеђењима.

Радно право. Потпуно поштовање права на запослење и на слободно изабрано и прихваћено занимање најважнији је економски приоритет. Запосленима се гарантује право на радне услове који поштују његово/њено здравље, сигурност и достојанство. Запосленима ће се поштовати право на ограничен број радних сати, на дневни и недељни одмор и на плаћени годишњи одмор. При остваривању овога циља, запосленима ће се обезбиједити право на плату која породици гарантује егзистенцију и достојанство.

Синдикална права. Радницима и радницама, односно њиховим представницима у потпуности обезбиједиће се информисаност и консултовање у предузетништву. Боримо се за поштовање права сваке особе да с другима формира синдикате и да ступа у синдикат по своме избору ради заштите и унапређења својих економских и социјалних интереса. Младим људима који су запослени омогућиће се радни услови одговарајући њиховом животном добу, укључујући заштиту од економске експлоатације и такве врсте рада који би могао нашкодити њиховој безбједности, здрављу, образовању, или физичком, менталном и социјалном развоју.

Права незапослених. Свакој особи обезбиједиће се одређени ниво животних услова за вријеме трајања незапослености. Бесплатне услуге тражења запослења, која ће укључивати по потреби и услуге преквалификације и усавршавања, биће дио опште друштвене бриге.

Забрана дискриминације. НОВА се залаже за трајно спровођење начела опште забране дискриминације. Посебно ћемо се борити против свих видова националне дискриминације. Мјере гарантовања специфичних предности у корист групе или група које се налазе у неповољном положају неће бити сматране нарушавањем начела једнакости.

Борба против криминала, корупције и тероризма. Борба против криминала, корупције и тероризма је кључни безбједносни приоритет. Боримо се за независност и одговорност судства и тужилаштва, за његову ефикасност кроз усвајање и спровођење стратегије развоја тог дијела система. Искорјењивање корупције наш је основни задатак. Корупција се мора сузбити најстрожијим казнама и то у свим областима јавнога пословања, укључујући јавне набавке, здравство, образовање и комуналне услуге.

Породица. Посвећеност породици, њеној економској и социјалној заштити представља темељну програмску одредницу Нове српске демократије. Борићемо се за потпуну еманципацију жена, заштиту и достојанство мајке, против насиља у породици и сузбијање малољетничке деликвенције. Свим мајкама, током одређеног временског раздобља прије и послије порођаја, биће пружена посебна заштита. Током тог периода, свим мајкама биће обезбијеђено право на социјално осигурање и заштиту, а мајкама које су запослене плаћаће се одсуство у складу са стандардима који су на снази у земљама Европске уније. Искоријенићемо праксу кршења радних права запослених мајки.


Заштита дјеце. Свакој породици гарантујемо правну, економску и социјалну заштиту. Боримо се за права дјеце без обзира на мјесто рођења или било који други национални, економски, политички, административни или друштвени статус. Дјеци се гарантује заштита и брига потребна за њихов правилан развој. Право на социјално осигурање и социјалне услуге једнако се обезбјеђују за сву дјецу.


Брига за старе особе. Старијим особама гарантујрмо услове достојанственог и независног живота. Обезбиједићемо поштовање основних права свеобухватном реформом система пензијског осигурања. Гарантујемо једнака права на пензију и социјално осигурање, укључујући право на социјалну пензију за све старије, без обзира на дужину трајања пензијског стажа и једнакоправно учествовање у друштвеном и културном животу.

Брига за особе са инвалидитетом. Особама са инвалидитетом осигураћемо пуну друштвену интеграцију у мјери која гарантује њихову независност, социјалну и професионалну интеграцију и њихово учествовање у животу друштва. Ово право гарантује се укидањем свих облика дискриминације по било којој основи.

Здравствена заштита. Грађани имају право на основну и превентивну здравствену заштиту и право на медицински третман без обзира на економски и социјални положај, без дискриминације и под једнаким условима. Системом здравствене заштите, поред основног, бесплатног здравственог пакета права и услуга, омогућићемо кориштење здравствених права и услуга које ће осигураним лицима гарантовати уживање најбољег стања физичког и друштвеног здравља које се може постићи.
Посебним мјерама НОВА ће се борити против наркоманије и осталих болести зависности. Превенција и бескомпромисна борба против шверца наркотика једини су начин да се санира крајње забрињавајућа реалност великог броја обољелих у Црној Гори.

***

За спровођење овог програма одговорни су органи НОВЕ: Скупштина, Главни одбор, Предсједник, Предсједништво и друга извршно-политичка тијела Нове српске демократије. Пратећи дио овог програма могу бити и одговарајући анекси и разрађени програмски дјелови које у статутарној процедури усвоје органи Нове.Датум:
Close
Close