Статут

     У складу са чланом 17. Закона о политичким партијама, (''СЛ ЦГ,'' бр. 021/04-16), органи Српске народне станке и Народне социјалистичке странке донијели су Одлуку о спајању и уједињењу у НОВУ СРПСКУ ДЕМОКРАТИЈУ, Странку са новим правним субјективитетом, која преузима сва права и обавезе субјеката који су извршили процес спајања.


     На основу члана 11. Закона о политичким партијама (''СЛ ЦГ,''бр. 021/04-16) Скупштина Нове српске демократије, одржана 24. 01. 2009, године, у Подгорици, усвојила је

 

 СТАTУТ

НОВЕ СРПСКЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

 

А) ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

     Статутом Нове српске демократије утврђују се циљеви, одређују симболи и сједиште, права и обавезе чланова, организациона структура, стицање и располагање средствима, доношење страначких аката и престанак рада.

Б) ЦИЉЕВИ СТРАНКЕ

 

Члан 2.

 

     Нова српска демократија је политичка организација која се бори за принципе парламентарне демократије, за равноправност и конститутивност српског народа у Црној Гори, поштовање људских права и слобода, правну државу, ефикасну привреду и остала начела садржана у Програму.

     Рад Нове српске демократије је јаван.

     Јавност у раду обезбјеђује се кроз медијске наступе и сједнице органа које су, по правилу, отворене за јавност.

 

 

В) НАЗИВ, СКРАЋЕНИ НАЗИВ, ОЗНАКА И СЈЕДИШТЕ

 

Члан 3.

 

     Пуно име Странке је Нова српска демократија.

      Скраћени назив Странке је НСД (у даљем тексту равноправно ће се користити и скраћени назив), а колоквијално се и даље може користити скраћеница НОВА.    

     Сједиште НСД је у Подгорици.

     Изглед и графичко рјешење знака НСД утврђује Предсједништво Странке.

     Знак  НСД је плави квадрат.                                                                            

     Печат Странке је округлог облика. У средини печата је знак НСД а око   знака је сљедећи текст: Нова српска демократија - Подгорица.

     Застава НСД је тробојка (црвено- плаво- бијела) .

     Крсна слава Странке је Свети Василије Острошки.

     На политичким скуповима и свечаностима у организацији НСД емитују  се свесрпска химна“ Боже правде“  и свечана пјесма „Онамо`намо“.

 

Г) ЧЛАНСТВО, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

 

Члан 4.

 

     Чланом НСД може постати сваки пунољетни грађанин Црне Горе који прихвата њен Програм и Статут и који је спреман да ради на њиховом остваривању.

     Чланом НСД постаје се потписивањем приступнице.

 

Члан 5.

 

     Члан НСД има право да учествује у остваривању програмских циљева, да бира и буде биран у страначке органе и организације, има право на потпуну страначку заштиту у случају дискредитовања или угрожавања његових права због припадности или обављања страначких послова.

 

                                                                            Члан 6.                                                    

 

     Члан НСД има и обавезу да шири програмске идеје, да чува и унапређује њен углед, да поштује одлуке органа, да се на изборима залаже за успјех и да, према својим могућностима, материјално помаже Нову српску демократију.

 

Члан 7.

 

     Члан НСД има право да учествује у раду органа и организација саопштава своја мишљења и политичке процјене.

     Због мишљења или политичког става, члан Нове српске демократије не може бити изложен било каквим санкцијама.

 

                                                             Почасни члан Странке

 

Члан 8.

    Нова српска демократија има и почасне чланове Странке.

     Почасни члан Странке може бити и лице које није држављанин или грађанин Црне Горе а које својим угледом и подршком програмским и акционим опредјељењима и напорима Странке може допринијети њеном свеукупном јачању.

     Почасни члан Странке има право учествовања у раду свих органа Странке, без права одлучивања.

     Дискреционо право за додјелу звања „почасни члан“ има Предсједник Странке који о својој одлуци обавјештава Предсједништво Странке.

     Почасни члан добија посебну чланску карту Странке.

     Странка води посебну евиденцију својих почасних чланова.

 

Искључење и брисање из евиденције

 

Члан 9.

 

     Чланство у Новој српској демократији престаје:

      - иступањем;

      - искључењем;

      - брисањем из евиденције;

 

Члан 10.

 

     Искључење је изузетно средство престанка чланства у Новој српској демократији. Члан може бити искључен из НСД у случају да:

 - учествује у политичким активностима и заступа у јавности ставове супротне Програму НСД;

 - повриједи одредбе Статута НСД и тиме јој нанесе политичку штету;

 - не извршава одлуке органа и организација НСД за које је задужен или поступа супротно њима;

 - износи у јавност расправе, закључке и писани материјал са сједница органа, а није за то овлашћен.

     Поступак искључења покрећу општински одбор или Предсједник НСД.

    Одлуку о искључењу доноси Извршни одбор НСД.

     Одлука се доставља искљученом члану који на њу има право жалбе Предсједништву НСД у року од 15 дана.

     Одлука Предсједништва је коначна.

Члан 11.

 

      Члан НСД брише се из евиденције чланства ако:

     - приступи другој политичкој странци;

     - иступа у јавности у име друге странке или организације;

     - се кандидује на изборима без сагласности надлежних органа  НСД ;

     - не поштује одлуку о оснивању и саставу посланичког или одборничког клуба НСД;

     - не поштује одлуку надлежног органа НСД о начину гласања у посланичком или одборничком клубу;

     - не врши дужности које има као члан НСД;

      Предлог за брисање из евиденције чланова подноси општински одбор, Извршни одбор или Предсједник НСД.

      Одлуку о брисању из евиденције доноси Извршни одбор а спроводи је секретаријат НСД.

 

Члан 12.

 

     Звање почасног члана Странке може бити одузето уколико се његов носилац огријеши о општеприхваћене друштвене и моралне норме или дискредитује Странку у било којем погледу.

     Одлуку о одузимању звања почасног члана доноси Предсједник Странке који о томе обавјештава Предсједништво Странке.

 

 

Д) ОРГАНИ И РАДНА ТИЈЕЛА

НОВЕ СРПСКЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

 

 

      - Скупштина;

      - Главни одбор;

      - Предсједник;

      - Предсједништво;

      - Извршни одбор;

      - Посланички клуб;

      - Политички савјет

 

 Скупштина

 

Члан 13.

 

     Скупштина је највиши орган Нове српске демократије.

     Мандат Скупштине траје 4 (четири) године.

     Скупштина може да буде редовна и ванредна.

     Редовна Скупштина је изборна.

     Ванредна скупштина такође може бити изборна.

     Ванредна Скупштина се сазива по потреби, а њен карактер (да ли је изборна или није) одређује сазивач.

 

     Изабрани представници (у даљем тексту скупштинари) НСД су:

 

- скупштинари  који се бирају на основу критеријума и  пропорција које, на предлог Извршног одбора и радног тијела задуженог за припрему и организацију Скупштине, усвоји Главни одбор;

- чланови ГО, ИО и посланици у Парламенту који су, по функцији, скупштинари НСД.

     Статус скупштинара имају и сви одборници НСД у скупштинама општина.

     У случају да скупштинару, у међувремену, из било којег разлога, престане чланство у Странци или поднесе оставку на мјесто скупштинара, општински одбор са чије територије долази скупштинар дужан је да изабере новог.

 

Члан 14.

 

     Скупштину сазивају:

      - Предсједник НСД;

      - Главни одбор;

      - Више од једне трећине скупштинара.

 

Члан 15.

 

     Рад Скупштине је пуноважан када засиједању присуствује већина укупног броја скупштинара.

     Одлуке се доносе већином гласова присутних скупштинара.

      Рад Скупштине се снима аудио – средствима а о њему се сачињава и извод из записника.

 

Члан 16.

 

      Избори и разрешења за органе које бира и разрешава Скупштина спроводе се тајним гласањем.

     Све остале одлуке из своје надлежности Скупштина доноси јавним гласањем.

 

Члан 17.

 

     Скупштина:

 

      - усваја пословник о свом раду;

      - усваја Програм и Статут;

      - усваја извјештај Главног одбора;

      - верификује мандате бираним члановима Главног одбора;

      - бира и разрешава Предсједника  и  потпредсједнике;

      - одлучује о престанку рада НСД;

      - одлучује о спајању НСД са другим странкама;

      - одлучује о промјени имена Странке

 

Члан 18.

 

          Уколико Скупштина не прихвати извјештај Кандидационе комисије о избору чланова Главног одбора из општинских одбора, поступак избора се понавља у свим општинским одборима.

     У том случају, Скупштина се заказује у року не дужем од 30 дана, за које вријеме постојећи органи НСД настављају да раде у пуном капацитету.

 

Члан 19.

 

    Предлог за разрешење Предсједника НСД може поднијети Главни одбор или 1/3 скупштинара.

    Предлог за разрешење потпредсједника подноси Предсједник НСД.

    Ако се разрешење предлаже на основу првог става овог члана, Скупштина засиједа у року 30 дана од дана усвајања предлога Главног одбора, односно 30 дана од извршеног увида Главног одбора у писани предлог 1/3 скупштинара и утврђене валидности истог.

 

 Главни одбор

 

Члан 20.

 

     Главни одбор је орган НСД који између двије скупштине утврђује политику Странке у складу са одлукама Скупштине, циљевима и Програмом НСД.

     Прво годишње засиједање ГО НСД обавезно се сазива на Јовањдан, (20. јануара), уз организацију новогодишњег коктела.

 

Члан 21.

 

     Мандат Главног одбора траје четири године.

     Главни одбор чине:

      - Предсједник, потпредсједници, чланови Предсједништва, и портпарол НСД;

      - седамдесет чланова чије мандате је верификовала Скупштина Странке;

      - посланици НСД у Скупштини Црне Горе;

      - предсједници општинских одбора;

      - предсједник Клуба младих;

      - предсједница Форума жена;

     Предсједник и потпредсједници НСД су, по функцији, предсједник и потпредсједници Главног одбора.

      Главни одбор може да, на предлог Предсједника НСД , кооптира у у свој састав највише до 20% чланова од броја које бира Скупштина.

      Главни одбор, на предлог Предсједника НСД, може да кооптира у свој састав и један број чланова из иностранства, који имају иста права и обавезе чланова ГО, али не улазе у његов кворум.

 

Члан 22.

 

     Чланови ГО чији мандат верификује Скупштина, претходно се бирају, тајним гласањем, у општинским одборима.

      Критеријуме за избор и број чланова који у Главни одбор бирају општински одбори, на предлог Извршног одбора или радног тијела за припрему и организацију Скупштине, утврђује Главни одбор;

 

 Члан 23.

 

         Уколико, у међувремену, члану Главног одбора, у складу са Статутом, престане чланство или поднесе оставку, општински одбор који је бирао члана, дужан је да у року 30 дана од дана престанка чланства или подношења оставке предложи новог.

         Мандат новоизабраног члана потврђује Главни одбор.

 

Члан 24.

 

     Главни одбор:

 

      - сазива Скупштину;

      - одлучује о мјесту и времену одржавања редовне Скупштине;

      - предлаже дневни ред и Пословник о раду Скупштине;

      - утврђује број чланова Главног одбора које бирају општински одбори;

      - потврђује мандат члановима Главног одбора чији мандат није верификовала Скупштина;

      - одлучује о учествовању на изборима на свим нивоима;

      - одлучује о коалицијама на свим нивоима;

      - подноси Скупштини извјештај о раду НСД у периоду између редовних скупштина;

      - на предлог Предсједника НСД утврђује предлог и измјене Статута;

      - на предлог Предсједника, тајним гласањем, бира чланове Предсједништва НСД,

      - бира предсједника Извршног одбора и, на предлог најмање 1/3 својих чланова, одлучује о његовом опозиву;

      - усваја извјештај Извршног одбора о резултатима избора;

      - на предлог 1/3 својих чланова покреће поступак за разрјешење Предсједника и потпредсједника НСД и упућује га Скупштини НСД;

     - врши увид у писани предлог 1/3 скупштинара за разрјешење Предсједника или потпредсједника НСД и констатује његову валидност;

      - На предлог Предсједника НСД разрјешава чланове Предсједништва из квоте која се бира на Главном одбору;

      - на предлог 1/3 својих чланова, бира и одлучује о опозиву предсједника Политичког савјета којег предлаже Предсједник НСД;

      -  бира и опозива Надзорну и Статутарну комисију;

      - одлучује о приступању других странака Новој српској демократији;

      -  одлучује о имовини у случају спајања НСД;

      -  одлучује о учешћу у власти на државном нивоу;

      -  усваја изборни програм НСД;

      -  усваја финансијски извјештај Извршног одбора;

      -  усваја извјештај Посланичког клуба;

      -  усваја Пословник о свом раду.

     Главни одбор одлучује о сарадњи са међународним организацијама и асоцијацијама и учлањењу НСД у њих.

 

Члан 25.

 

     Главни одбор одлучује пуноважно ако сједници присуствује већина од укупног броја његових чланова;.

     Гласање је јавно, осим у случају покретања поступка за опозив Предсједника и потпредсједника НСД.

     Главни одбор одлуке доноси већином гласова присутних, ако статутом није другачије уређено.

     Главни одбор сазивају Предсједник НСД или једна трећина чланова Главног одбора, а најмање једном у три мјесеца.

     Сједнице Главног одбора се снимају аудио – средствима, а потом се сачињава извод из записника.

 

Члан 26.

 

     У случају да члан Главног одбора неоправдано и узастопно одсуствује са три сједнице узастопно, престаје му мандат у Главном одбору, након чега се приступа Статутом предвиђеној процедури за избор новог члана.

 

Предсједник Нове српске демократије

 

Члан 27.

 

     Предсједника НСД, који предлаже потпредсједнике, на јединственој листи бира Скупштина, тајним гласањем.

     Мандат Предсједника и потпредсједника траје четири године.

 

Члан 28.

 

     Сваки члан НСД има право да истакне кандидатуру за Предсједника. Кандидат за Предсједника дужан је да предложи програмску платформу и потпредсједнике, мандатара за састав Извршног одбора и предсједника Политичког савјета.

     Кандидатура је пуноважна ако је обезбијеђена подршка најмање 3 (три) општинска одбора.

     За Предсједника НСД изабран је кандидат који у првом кругу гласања освоји апсолутну већину гласова.

     У случају да на изборима учествује један кандидат који није освојио апсолутну већину гласова, поступак избора се понавља са новим кандидатима.

     У случају да на изборима учествује више кандидата, редослед на гласачком листићу се утврђује по азбучном реду, а ако ни један од њих није у првом кругу гласања освојио апсолутну већину, гласање се понавља између два кандидата који су освојили највећи број гласова, а изабран је онај који освоји више гласова у другом кругу.

     Избором предсједника НСД изабрани су и потпредсједници које је он предложио и усвојена је предложена програмска платформа.

 

Члан 29.

 

     Предсједник НСД:

 

      - представља и заступа Нову српску демократију у земљи и иностранству;

      - руководи НСД, усклађује и надзире њено функционисање;

      - сазива и предсједава сједницама Главног одбора;

      - сазива Скупштину НСД;

      - одговоран је за спровођење одлука Скупштине, Главног одбора и Предсједништва;

      - предлаже Скупштини број и кандидате за потпредсједнике и одређује послове које ће извршавати потпредсједници;

      - предлаже Главном одбору састав Предсједништва НСД;    

      - предлаже Главном одбору мандатара за састав Извршног одбора;

      - предлаже Главном одбору предсједника Политичког савјета,

       - покреће пред Скупштином поступак разрешења потпредсједника;

       - покреће пред Главним одбором поступак за разрјешење чланова Предсједништва НСД;

        - покреће пред Главним одбором поступак за опозив предсједника    Извршног одбора и предсједника Политичког савјета;

      - именује предсједника Клуба посланика;

      - именује портпарола НСД који је, по функцији, руководилац Информативне службе НСД;;

      - формира и предлаже Предсједништву посланичку листу;

      - формира кадровске листе за државне органе власти;

      - са кадровске листе предлаже Предсједништву листу појединаца за органе власти;

      - доноси одлуку о давању звања почасног члана Странке и о одузимању истог;

      - предлаже доношење одлуке о коалицијама;

      - предлаже изборни програм;

      - предлаже измјене и допуне Статута НСД;

      - предлаже састав Надзорне и Статутарне комисије;

      - именује шефа кабинета и сараднике у кабинету предсједника;

      - у посебним околностима сазива сједнице свих органа и тијела НСД;

      - подноси извјештај Главном одбору и Скупштини;

      - даје пуномоћје за заступање пред судом или другим органима.

 

Предсједништво

 

Члан 30.

 

     Предсједништво броји 13 чланова;

     Мандат Предсједништва траје четири године;

     Предсједник, потпредсједници, предсједник Извршног одбора и предсједник Политичког савјета по функцији су чланови Предсједништва;

     Остале чанове Предсједништва Главном одбору НСД предлаже Предсједник НСД, водећи рачуна о регионалној, старосној и полној структури и заступљености;

 

Члан 31.

 

      Предсједништво:

 

     - води политику НСД у складу са одлукама Скупштине и Главног одбора;

     - на предлог Предсједника, одлучује о коначној посланичкој листи;

     -  даје сагласност на измјене у саставу Извршног одбора НСД;

     -  даје сагласност на избор чланова Политичког савјета;

     -  разрјешава члана Политичког савјета;

     - потврђује одлуку Извршног одбора о именовању привременог општинског Одбора и његовог предсједника у општинама гдје је распуштен општински одбор;

     - потврђује одлуку Извршног одбора о искључењу члана НСД;

      - потврђује предложену листу кандидата за државне органе власти;

      Сједнице Предсједништва сазива предсједник НСД најмање једном у три мјесеца.

     Сједницама Предсједништва предсједава Предсједник НСД, а у његовом одсуству потпредсједник којега он овласти.

      Сједнице Предсједништва се снимају аудио – средствима а потом се сачињава извод из записника.

 

 Извршни одбор

 

Члан 32.

 

     Извршни одбор је извршно-политички орган НСД.

     Извршни одбор учествује у креирању и спровођењу политике и спроводи одлуке Предсједништва и Главног одбора.

 

Члан 33.

 

     Извршни одбор чине предсједник и 22 члана.

     Мандатар Извршног одбора предлаже Главном одбору највише два потпредсједника (из реда чланова ИО) и чланове Извршног одбора.

     Извршни одбор је изабран ако мандатар добије подршку Главног одбора.

     Ако мандатар није добио подршку Главног одбора, тада други мандатар, предложен од Предсједника НСД, предлаже нови састав Извршног одбора.

     Извршни одбор у проширеном саставу чине и предсједници општинских одбора.

     Иницијативу за опозив предсједника Извршног одбора покрећу Предсједник НСД или Главни одбор.

 

Члан 34.

 

     Извршни одбор:

 

      - усклађује и надзире рад страначких организација;

      - организује изборне штабове на свим нивоима;

      - реализује програм изборне кампање;

      - доноси одлуке о организовању, ширењу НСД и формирању општинских одбора;

      - доноси одлуку о распуштању општинских одбора;

      - разрешава предсједнике општинских одбора у случају грубе повреде Статута, права и обавеза;

      - именује привремени општински одбор и његовог предсједника у општинама гдје је распуштен општински одбор, до стицања статутарних услова за избор новог одбора;

     - по потреби, сазива скупштине општинских одбора;

     - утврђује критеријуме за избор и број скупштинара скупштина општинске организације;

      - у складу са препорукама Предсједништва, утврђује принципе регионалног организовања у Новој српској демократији;

      - доноси одлуку о искључењу из НСД;

      - усваја програм рада кандидата за предсједника општинског одбора;

      - верификује представнике НСД у органима локалне власти;

      - верификује одборничку листу;

      - усваја Статут Клуба младих НСД и даје сагласност на избор његовог предсједника предсједништва;

      - усваја Статут Форума жена НСД и даје сагласност на избор предсједнице предсједништва Форума;

      - прати и усмјерава рад одборника и одборничких клубова;

      - планира и организује политичке скупове;

      - уз сагласност Предсједника НСД, располаже финансијским средствима Странке;

      - води централну евиденцију чланства кроз картотеку и у електронској форми;

      - расправља о свим битним питањима везаним за рад НСД и даје мишљење и предлоге Предсједнику и Предсједништву;

      - организује Секретаријат, Информативну службу  и друге одговарајуће службе за обављање стручних, административних и финансијских послова у НСД;

      - на предлог предсједника Извршног одбора и уз сагласност Предсједништва Странке, именује директоре за организационо – техничка питања и за финансијске послове;

      - оснива и распушта стручне службе;

      - оснива клубове у којима се обављају нелукративне дјелатности (добротворне приредбе, донаторске вечери и тд.)

      - доноси Пословник о свом раду.

      - доноси пословник о раду општинских и регионалних одбора;

 

 Члан 35.

 

     Предсједник Извршног одбора:

 

      - предлаже Главном одбору програм рада и састав Извршног одбора;

      - уз сагласност Предсједништва, врши измјене у саставу Извршног одбора;

      -  предлаже руководиоце служби;

      - уз сагласност Предсједништва Странке, предлаже именовање директора за организационо техничка питања и финансијске послове;

      - сазива сједнице Извршног одбора, предлаже дневни ред и предсједава сједницама;

      - одобрава отварање жиро - рачуна и израду печата органима локалне организације;

      - именује лице за преузимање печата, документације и имовине распуштене локалне организације НСД.

 

Члан 36.

 

     Извршни одбор пуноважно одлучује ако сједници присуствује више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова.

     Извршни одбор се састаје најмање једном мјесечно.

 

 

Ђ) Политичка тијела

 

Члан 37.

 

     Посланички и одборнички клуб:

 

     Посланици  и одборници НСД су изабрани страначки представници на изборима за Скупштину Црне Горе и скупштине локалних заједница.

     Изузетно, а на основу одлуке Главног одбора, посланик и одборник са квоте НСД може бити и лице које није њен члан а које се обавезало да ће спроводити њену програмску политику и поштовати одлуке њених органа;

     У Скупштини Црне Горе и скупштинама локалних заједница посланици и одборници НСД дјелују кроз јединствени посланички и одборнички клуб;.

     Посланички и одборнички клуб доносе одлуке већином гласова.

     Посланички клуб Главном одбору подноси шестомјесечни извјештај о раду.

     Одборнички клуб подноси Општинском одбору шестомјесечни извјештај о раду;

     Посланички и одборнички клуб клуб представљају НСД у Скупштини Црне Горе и скупштинама локалних заједница, креирају законодавну политику, предлажу законе и друге акте који су неопходни за спровођење програмских циљева НСД и у општем су интересу грађана.

     Предсједник Клуба посланика и Клуба одборника координирају рад посланика и одборника  НСД у скупштинским одборима, њихов радни ангажман на сједницама пленума и обезбјеђују пуно јединство Клуба посланика и Клуба одборника приликом гласања, а у складу са програмским одредницама и одлукама органа НСД.

     Предсједник Клуба посланика потврђује учешће посланика НСД у парламентарним делегацијама, у посебним радним тијелима Скупштине или у тијелима која се формирају за међупарламентарну сарадњу.

      Предсједник Клуба посланика и предсједник Клуба одборника одговорни су за функционисање администрације Клуба посланика и остваривање њихових права и обавеза. 

     Ако је НСД на изборима наступила у оквиру коалиције, Главни одбор може донијети одлуку о формирању јединственог  Посланичког или Одборничког клуба коалиције;

 

 

Политички савјет

 

Члан 38.

 

     Политички савјет има 7 (седам) чланова:

      - предсједник Савјета, уз сагласност Предсједништва НСД, именује чланове Савјета;

      - предсједник Савјета предлаже Предсједништву  НСД, разрешење члана Савјета.

 

     Политички савјет;

 

      -  обавља стручне послове из своје области за потребе Нове српске демократије;

      - органима НСД , у складу са Програмом, даје савјете и пружа помоћ у погледу дефинисања укупне политике;

      - доноси одлуке које имају карактер препорука;

      - по потреби и сопственој процјени, формира привремена радна тијела и ангажује стручњаке из разних области зарад тражења најбољих рјешења и препорука органима Странке;

      - доноси пословник о раду Савјета;

 

 

Е) ПОСЕБНА ТИЈЕЛА

 

Форум жена

 

Члан 39.

 

     НСД има Форум жена, добровољну организацију својих чланица.            Форум активно учествује у политичком животу НСД и има за циљ стварање амбијента за што значајније учешће жена у политици.

     Форум промовише начела родне равноправности.

     Општински одбори, у складу са одлуком Извршног одбора, оснивају општинске организације Форума жена.

     Општински одбори, у складу са одлуком Извршног одбора, делегирају представницу за Предсједништво Форума жена на нивоу Странке.

     Предсједницу Предсједништва Форума жена бирају представнице општинских одбора, уз саглсност Извршног одбора;

     Предсједница Предсједништва Форума жена је, по функцији, члан Главног одбора, а предсједнице општинских форума жена су, по функцији, чланице општинских одбора.

 

Клуб младих

 

Члан 40.

 

     У оквиру НСД организује се Клуб младих као добровољна организација чланова млађих од 30 година.

     Клуб младих активно учествује у свим програмским акцијама које организује НСД.

     Општински одбор оснива општински Клуб младих.

     Општински одбори, у складу са одлуком Извршног одбора, делегирају представника за Предсједништво Клуба младих на нивоу Странке.

     Предсједника Предсједништва Клуба бирају представници општинских одбора, уз сагласност Извршног одбора.

     Предсједник Клуба младих је, по функцији, члан Главног одбора, а предсједници општинских клубова младих су, по функцији, чланови општинских одбора.

 

Надзорна комисија

 

Члан 41.

     Надзорна комисија обавља послове контроле прихода и расхода НСД.

     Надзорна комисија има 5 (пет) чланова које бира Главни одбор, изван свог састава.

     Надзорна комисија је дужна да о свим уоченим неправилностима извијести Предсједника и ГО.

 

 Статутарна комисија

 

Члан 42.

 

     Статутарна комисија, у форми мишљења, тумачи Статут и статутарност општих аката НСД.

     Статутарну комисију бира Главни одбор.

     Статутарна комисија броји 5 (пет) чланова, који морају бити дипломирани правници.

     Статутарна комисија подноси извјештај Главном одбору.

 

Ж) ОРГАНИЗОВАЊЕ  НСД:

 

Члан 43.

 

     НСД је организована по територијалном принципу.

     Територијални принцип остварује се кроз: мјесне, општинске, градске и регионалне одборе.

     Чланови НСД припадају одговарајућој организацији према мјесту пребивалишта.

     Евиденцију чланства, кроз картотеку и у електронској форми, воде општински одбори.

     Централну евиденцију чланства води Извршни одбор.

 

 Члан 44.

 

     Мјесне организације се оснивају за дио територије једне општине, по правилу за подручје мјесне заједнице или бирачког мјеста.

     Општинске организације се оснивају за територију једне општине.   

     Општинска организација, у граду који у свом саставу има више општина, може се основати и за подручје једне градске општине, уколико Извршни одбор процијени да је то политички оправдано. У том случају општинска организација градске општине има иста права и обавезе као и остале општинске организације.

 

     Регионалне организације формирају се у случају регионализације Црне Горе или у посебним околностима које процјењује Извршни одбор.    

     Принцип регионалног организовања и надлежности прописује Извршни одбор.

   

Општинска организација

 

Члан 45.

 

     Општинску организацију чине сви чланови НСД у одређеној општини.

     Највиши орган општинске организације је скупштина.

     Скупштину организације сазива предсједник општинског одбора, општински одбор, 1/3 мјесних одбора, 1/3 чланства општинске организације или Извршни одбор НСД.

     Начин избора, критеријуме и број представника скупштине општинске организације утврђује Извршни одбор НСД.

     Скупштина општинске организације пуноважно одлучује када засиједању присуствује већина представника.

     Скупштина одлучује већином присутних чланова.

     Скупштина општинске организације:

     - доноси план рада општинске организације;

     -  бира чланове општинског одбора;

      -  усваја извјештај о раду и о финансијском пословању општинског одбора између двије скупштине;

 

                                                                 Општински одбор

 

Члан 46.

 

     Општински одбор НСД руководи радом општинске организације између двије Скупштине .

     Општински одбор се оснива у општини у којој има најмање 50 чланова НСД.

     У изузетним случајевима, Извршни одбор  НСД може одлучити да тај број буде и мањи.

 

     Општински одбор чине:

      - предсједник и потпредсједници

      - чланови изабрани на скупштини организације;

      - чланови Главног одбора из те организације;

      - одборници;

      - кооптирани чланови ( до 20% од броја изабраних чланова);

      - предсједник/ца општинског Клуба младих;

      - предсједница општинског Форума жена.

     Општински одбор одлучује простом већином гласова, изузев у Статутом предвиђеним ситуацијама.

     Сједницу Општинског одбора сазивају предсједник одбора, 1/3 чланова одбора или Извршни одбор НСД, најмање једном у 3 (три) мјесеца.

     Мандат општинског одбора је 4 године.

     У случају да члан Општинског одбора неоправдано одсуствује узастопно са три сједнице, престаје му мандат у општинском одбору.

 

 Члан 47.

 

     Општински одбор има свој печат.

     Печат општинског одбора је округлог облика са ознаком НСД у средини, по чијем ободу је кружно уписано име Нове српске демократије и назив општинског одбора.

 

 Члан 48.

 

     Општински одбор:

 

      - ради на ширењу организације, идеја и популаризацији Програма НСД на територији општине;

      - спроводи политику и одлуке НСД и одговара за њихову реализацију;

      - обавезан је да обави све послове које му повјери Извршни одбор НСД;

      - бира предсједника и потпредсједнике Општинског одбора чији програм рада је одобрен од стране Извршног одбора НСД;

      - сједницу општинског одбора на којој се бира предсједник општинског одбора сазива и њоме предсједава најстарији члан општинског одбора;

      - разрешава предсједника општинског одбора;

      - разрешава потпредсједнике, на предлог предсједника;

       - бира Предсједништво Општинског одбора из реда својих чланова, уколико Општински одбор броји више од 30 чланова;

      - бира и разрешава чланове Предсјеништва Општинског одбора, на предлог предсједника Општинског одбора;

      - спроводи изборне активности у изборној кампањи и одговоран је за њихову реализацију;

      - води финансијско пословање одбора;

      - бира скупштинаре за Скупштину НСД;

      - бира чланове Главног одбора НСД, тајним гласањем, чији мандат верификује Скупштина НСД;

      - оснива и распушта мјесне одборе, односно, именује и разрешава повјеренике ако није у могућности да формира мјесни одбор;

      - разматра извјештај одборничког клуба и доставља га Извршном одбору НСД на усвајање;

      - прати рад одборника и о томе редовно извјештава Извршни одбор НСД;

      - води евиденцију чланства, кроз картотеку и у електронској форми;

      - сачињава листу кандидата за одборнике и доставља је Извршном одбору НСД на верификацију;

      - бира представнике за локалну власт у којој учествује НСД и доставља је Извршном одбору НСД на верификацију;

      - разрешава Предсједништво Општинског одбора;

      - оснива и распушта општински Клуб младих;

      - оснива и распушта општински Форум жена;

 

 Избор и разрешење предсједника општинског одбора

 

Члан 49.

 

      Кандидат за предсједника општинског одбора обавезан је да предложи програм рада одбора.

     Програм, у писаној форми, мора бити достављен Извршном одбору НСД најкасније 7 (седам) дана прије одржавања изборне сједнице;

      Кандидат чији програм није одобрен од стране Извршног одбора не може се кандидовати за предсједника Општинског одбора.

      Предсједник општинског одбора предлаже своје потпредсједнике .

      О кандидату за предсједника и потпредсједнике гласа се у цјелини.

      Ако се кандидују више од једног кандидата за функцију предсједника, на гласачком листићу се жребом одређује редослед.

      Кандидат који у првом кругу гласања добије апсолутну већину гласова општинског одбора изабран је за предсједника општинског одбора. Ако у првом кругу ни један од кандидата не добије апсолутну већину, у други круг пролазе два кандидата са највећим бројем гласова.    Кандидат који у другом кругу добије више гласова изабран је за предсједника општинског одбора.

      Мандат предсједника општинског одбора траје четири године а    

 може престати и прије истека времена на које је биран:

      - оставком;

      - разрешењем од стране општинског одбора;

      - разрешењем од стране Извршног одбора НСД.

      Разрешење може покренути:

      - 1/3 чланова општинске организације;

      - 1/3 чланова општинског одбора.

      Када разрешење покрећу чланови општинске организације или општинског одбора, о томе, у форми дописа, најкасније 3 (три) дана пред сједницу на којој ће се одлучивати, мора бити обавијештен предсједник Извршног одбора НСД.

     О разрешењу се гласа тајно.    

     Предсједник је разријешен ако за разрешење гласа апсолутна већина чланова општинског одбора.

     Разрешењем предсједника, у овом поступку, разријешени су и потпредсједници.

 

 Члан 50.

 

     Програм рада кандидата за предсједника општинског одбора садржи:

      - политичку и професионалну биографија кандидата;

      - свеобухватни четворогодишњи план рада и развоја инфраструктуре НСД на територији општине;

 

Предсједништво Општинског одбора

 

Члан 51.

 

     Предсједништво Општинског одбора чине:

-         Предсједник ОО;

-         Потпредсједници ОО;

-         Предсједник и потпредсједници Општине из реда НСД;

-         Потпредсједник и потпредсједници Скупштине општине из реда НСД;

-         Одборници из реда НСД;

-         Секретари и директори јавних предузећа из реда НСД;

     По функцији, чланови Предсједништва ОО су и:

-         Чланови Предсједништва Странке из те општине;

-         Посланици Странке из те општине.

 

Члан 52.

 

     Предсједништво Општинског одбора организује рад, надзире и спроводи одлуке Општинског одбора и стара се за остваривање неопходних политичких, материјалних и техничких услова за несметан и ефикасан рад Општинског одбора.

     Предсједништво Општинског одбора је за свој рад одговорно Општинском одбору.

 

Мјесна организација

 

Члан 53.

 

     Мјесна организација бира свој мјесни одбор у складу са Статутом и одлуком надлежног општинског одбора и Извршног одбора НСД.  

    Мјесни одбор обавља послове повјерене му од општинског одбора којему припада.

     Мјесни одбор има најмање 7 (седам) чланова (на сеоском подручју најмање 3).

     Мјесни одбор бира предсједника, који о раду мјесног одбора извјештава општински одбор.

     Предсједници мјесних одбора који нијесу изабрани у општински одбор учествују у раду општинског одбора, без права гласа.

 

З) НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА СТРАНКЕ

 

Члан 54

 

     За изузетан допринос очувању и јачању НСД, ширењу њеног политичког и друштвеног угледа, афирмацији и остварењу права српског народа у Црној Гори и шире, свеукупној демократизацији и напретку Црне Горе у свим областима, Нова српска демократија истакнутим појединцима и заслужним члановима додјељује:

 

 

     - Повељу „Марко Даковић“;

     - Српску Споменицу;

 

Повеља „Марко Даковић“

 

Члан 55.

 

     Повеља „Марко Даковић“ додјељује се како истакнутим члановима НСД, тако и појединцима и јавним личностима изван Странке који су својим радом и ангажовањем допринијели угледу и јачању НСД, актуелизацији и рјешавању политичких и других питања на којима је заснован Програм НСД, као и свеукупној демократизацији и афирмацији Црне Горе.

     Одлуку о додјели Повеље „Марко Даковић“,  као највећег признања Странке, на предлог Предсједника, доноси Главни одбор НСД.    

     Годишње се додјељују највише 3(три) Повеље.

     Свечано уручење награде, по правилу, уприличује се на крсној Слави НСД, на дан Светог Василија Острошког, 12. маја, а уручује је Предсједник НСД.

     Повеља „Марко Даковић“ састоји се од плакете, медаље, значке и новчаног износа од 1000 (хиљаду) евра.

     Графичко рјешење плакете, медаље и значке утврђује Предсједништво НСД.

 

„Српска споменица“

 

Члан 56.

 

     Признање „Српска споменица“ додјељује се истакнутим садашњим и бившим члановима НСД или странака – конституената НСД, који су својим ликом и дјеловањем допринијели њеном/њиховом свеукупном угледу и успјеху.

     Признање „Српска споменица“ може се додијелити и лицу које није члан Странке а које је својим укупним ангажманом дало изузетан допринос њеном угледу и  остваривању њених програмских циљева.

     Одлуку о додјели „Српске споменице“, на предлог Предсједника, доноси Предсједништво НСД.

     Свечано уручење „Српске споменице“, по правилу, обавља се на првој годишњој сједници Главног одбора (о Јовањдану, 20. јануара) а уручује је Предсједник НСД.

     „Српска споменица“ састоји се од плакете на којој је исписано име  и презиме награђеног, потпис Предсједника и печат НСД, медаље и значке са симболом Споменице;

     Уз „Српску споменицу“ додјељује се и пригодан поклон.

     Графичко рјешење Споменице као и пригодан поклон који се уручује уз њу утврђује Предсједништво НСД

 

 

И) ПРИХОДИ НСД И ЗАПОСЛЕНИ

 

Члан 57.

 

     Приходи НСД су:

 

      - мјесечна примања у складу са законом о финансирању политичких партија и другим одговарајућим законима;

      - добровољни доприноси посланика и свих чланова Нове српске демократије који су именовани на плаћене функције у представничким органима;

      - прилози чланова и симпатизера НСД;

      - спонзорства и донације;

      - остали на закону засновани извори.

     Средствима НСД, уз сагласност Предсједника, располаже и о њиховом коришћењу одлучује Извршни одбор НСД.

 

 Члан 58.

 

     Директори, шефови стручних служби, секретари и предсједници комисија које оснива Извршни одбор НСД могу бити професионално ангажовани.

 

Члан 59.

 

     Систематизацију радних мјеста у администрацији НСД утврђује Извршни одбор.

 

Ј) ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 60.

 

     Рад Нове српске демократије, на предлог Главног одбора или предсједника НСД престаје одлуком Скупштине НСД.

     За одлуку о прстанку рада НСД неопходна је сагласност најмање 2/3 скупштинара.

     У случају престанка рада НСД, сва њена имовина прелази у власништво Српске Православне Цркве.

 

Члан 61.

 

     Овај Статут мијења се одлуком Скупштине Нове српске демократије.

     Предлог за измјену Статута, односно доношење новог може поднијети:

      -1/3 скупштинара;

      - Главни одбор;

      - Предсједник.

 

Члан 62.

 

     Измјене Статута НСД које подразумијевају усклађивање са Законом о политичким партијама, може извршити и Предсједништво Странке, уз накнадну сагласност Главног одбора.

 

                                                                            Члан 63.

 

     Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Нове српске демократије.

 
Датум:
Close
Close